Skip to content
Usluge

Vođenje poslovnih knjiga

Vođenje dnevnika i glavne knjige, priprema i podnošenje poreskih prijava, priprema i podnošenje završnog računa i poreskog bilansa;

Izveštavanje i analize izveštaja

Savetovanje u oblasti: analiza bilansa, obračuni cene koštanja proizvoda/usluge, analiza novčanih tokova;

Poresko savetovanje

Tumačenje i komentarisanje poreskih aspekata pojedinačnih transakcija klijenta, usluge usaglašenosti sa lokalnim normativima, podrška u procesu poreske kontrole, kontrola poreskih prijava pripremljenih od strane klijenta, poresko planiranje i poresko računovodstvo;

Poslovno savetovanje

Savetovanje i podrška prilikom osnivanja privrednih društava, savetovanje i analiza poslovnih kombinacija spajanja i razdvajanja privrednih društava, likvidacija i stečaj, komentarisanje komercijalnih uslova sa računovodstvenog i poreskog aspekta, komentarisanje računovodstvenih isprava;

Back To Top